Veiligheidsaanduidingen

Hoewel al onze producten een natuurlijke basis hebben, vereist de wet in sommige gevallen dat wij onze producten moeten aanvullen met veiligheidsaanduidingen.
Dit wordt gedaan door de zogenaamde R- en S zinnen.

Sinds 1 juni 2015 worden de R- en S-zinnen vervangen door het GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) systematiek. Dit betekend dat je op sommige producten de veiligheidsaanduidingen nu met H- en P-zinnen ziet staan in plaats van R- en S-zinnen.

Hieronder vind je een overzicht van alle R-, S-, H- en P-zinnen.

De veiligheidsaanduidingen staan ook beschreven in de veiligheidsinformatiebladen (MSDS) die voor onze producten beschikbaar zijn. Deze MSDS bladen zijn beschikbaar om te downloaden op de MSDS bladen pagina.

R-zinnen

R1 R 1: In droge toestand ontplofbaar.
R2 R 2: Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
R3 R 3: Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsbronnen.
R4 R 4: Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.
R5 R 5: Ontploffingsgevaar door verwarming.
R6 R 6: Ontplofbaar met en zonder lucht.
R7 R 7: Kan brand veroorzaken.
R8 R 8: Bevordert de verbranding van brandbare stoffen.
R9 R 9: Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.
R10 R 10: Ontvlambaar.
R11 R 11: Licht ontvlambaar.
R12 R 12: Zeer licht ontvlambaar.
R13 R 13: Ontvlambaar, samengeperst gas.
R14 R 14: Reageert heftig met water.
R15 R 15: Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water.
R16 R 16: Ontploffingsgevaar bij menging met oxiderende stoffen.
R17 R 17: Spontaan ontvlambaar in lucht.
R18 R 18: Kan bij gebruik een ontvlambaar of ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
R19 R 19: Kan ontplofbare peroxide vormen.
R20 R 20: Schadelijk bij inademing.
R21 R 21: Schadelijk bij aanraking met de huid.
R22 R 22: Schadelijk bij opname door de mond.
R23 R 23: Giftig bij inademing.
R24 R 24: Giftig bij aanraking met de huid.
R25 R 25: Giftig bij opname door de mond.
R26 R 26: Zeer giftig bij inademing.
R27 R 27: Zeer giftig bij aanraking met de huid.
R28 R 28: Zeer giftig bij opname door de mond.
R29 R 29: Vormt giftig gas in contact met water.
R30 R 30: Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
R31 R 31: Vormt giftige gassen in contact met zuren.
R32 R 32: Vormt zeer giftige gassen in contact met zuren.
R33 R 33: Gevaar voor cumulatieve effecten.
R34 R 34: Veroorzaakt brandwonden.
R35 R 35: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36 R 36: Irriterend voor de ogen.
R37 R 37: Irriterend voor de luchtwegen.
R38 R 38: Irriterend voor de huid.
R39 R 39: Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
R40 R 40: Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. (vervangen door R-zin 68)
R41 R 41: Gevaar voor ernstig oogletsel.
R42 R 42: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
R43 R 43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R44 R 44: Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
R45 R 45: Kan kanker veroorzaken.
R46 R 46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
R48 R 48: Gevaar voor ernstige schade aan gezondheid bij langdurige blootstelling.
R49 R 49: Kan kanker veroorzaken bij inademing.
R50 R 50: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
R51 R 51: Giftig voor in het water levende organismen.
R52 R 52: Schadelijk voor in het water levende organismen.
R53 R 53: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R54 R 54: Giftig voor planten.
R55 R 55: Giftig voor dieren.
R56 R 56: Giftig voor bodemorganismen.
R57 R 57: Giftig voor bijen.
R58 R 58: Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R59 R 59: Gevaarlijk voor de ozonlaag.
R60 R 60: Kan de vruchtbaarheid schaden.
R61 R 61: Kan het ongeboren kind schaden.
R62 R 62: Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
R63 R 63: Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
R64 R 64: Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
R65 R 65: Schadelijk. Kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 R 66: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
R67 R 67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
R68 R 68: Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

S-zinnen

S1 S 1: Achter slot bewaren.
S2 S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S3 S 3: Op een koele plaats bewaren.
S4 S 4: Verwijderd van woonruimten opbergen.
S5 S 5: Onder … houden (geschikte vloeistof opgegeven door fabrikant).
S6 S 6: Onder … houden (inert gas opgegeven door fabrikant).
S7 S 7: In goed gesloten verpakking bewaren.
S8 S 8: Verpakking droog houden.
S9 S 9: Op een goed geventileerde plaats bewaren
S12 S 12: De verpakking niet hermetisch sluiten.
S13 S 13: Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.
S14 S 14: Verwijderd houden van … (in te vullen door fabrikant).
S15 S 15: Verwijderd houden van warmte.
S16 S 16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.
S17 S 17: Verwijderd houden van brandbare stoffen.
S18 S 18: Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
S20 S 20: Niet eten of drinken tijdens gebruik.
S21 S 21: Niet roken tijdens gebruik.
S22 S 22: Stof niet inademen.
S23 S 23: Gas/rook/damp/nevel niet inademen (toepasselijke term(en) dienen aangegeven te worden door de fabrikant).
S24 S 24: Aanraking met de huid vermijden.
S25 S 25: Aanraking met de ogen vermijden.
S26 S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S27 S 27: Verontreinigde kleding meteen uittrekken.
S28 S 28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel… (aan te geven door fabrikant).
S29 S 29: Afval niet in de gootsteen werpen.
S30 S 30: Nooit water op deze stof gieten.
S33 S 33: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
S35 S 35: Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
S36 S 36: Draag geschikte beschermende kleding.
S37 S 37: Draag geschikte handschoenen.
S38 S 38: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
S39 S 39: Een bescherming voor de ogen/ voor het gezicht dragen.
S40 S 40: Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken (aan te geven door de fabrikant).
S41 S 41: In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
S43 S 43: Gebruik … om te blussen (aan te geven door de fabrikant).
S45 S 45: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en het etiket tonen.
S46 S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S47 S 47: Bewaren bij een temperatuur beneden …°C (Aan te geven door de fabrikant).
S48 S 48: Inhoud vochtig houden met … (Aan te geven door de fabrikant).
S49 S 49: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
S50 S 50: Niet vermengen met … (Aan te geven door de fabrikant).
S51 S 51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S53 S 53: Blootstelling vermijden – voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
S60 S 60: Dit materiaal en zijn verpakking moeten als gevaarlijk afval ontdaan worden.
S61 S 61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
S62 S 62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
S63 S 63: Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.
S64 S 64: Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

H-zinnen

H200 “Instabiele ontplofbare stof.”
H201 “Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie.”
H202 “Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking.”
H203 “Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.”
H204 “Gevaar voor brand of scherfwerking.”
H205 “Gevaar voor massa-explosie bij brand.”
H207 “Kan brand veroorzaken of brand bevorderen.”
H220 “Zeer licht ontvlambaar gas.”
H221 “Ontvlambaar gas.”
H222 “Zeer licht ontvlambare aerosol.”
H223 “Ontvlambare aerosol.”
H224 “Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.”
H225 “Licht ontvlambare vloeistof en damp.”
H226 “Ontvlambare vloeistof en damp.”
H227 “Brandbare vloeistof.”
H228 “Ontvlambare vaste stof.”
H229 “Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting”
H230 “Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht”
H231 “Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur”
H240 “Ontploffingsgevaar bij verwarming.”
H241 “Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.”
H242 “Brandgevaar bij verwarming.”
H250 “Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.”
H251 “Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.”
H252 “In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.”
H260 “In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.”
H261 “In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.”
H270 “Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.”
H271 “Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.”
H272 “Kan brand bevorderen; oxiderend.”
H280 “Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.”
H281 “Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.”
H290 “Kan bijtend zijn voor metalen.”
H300 “dodelijk bij inslikken.”
H301 “Giftig bij inslikken.”
H302 “Schadelijk bij inslikken.”
H304 “Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.”
H310 “Dodelijk bij contact met de huid.”
H311 “Giftig bij contact met de huid.”
H312 “Schadelijk bij contact met de huid.”
H314 “Veroorzaakt ernstige brandwonden.”
H315 “Veroorzaakt huidirritatie.”
H317 “Kan een allergische huidreactie veroorzaken.”
H318 “Veroorzaakt ernstig oogletsel.”
H319 “Veroorzaakt ernstige oogirritatie.”
H330 “Dodelijk bij inademing.”
H331 “Giftig bij inademing.”
H332 “Schadelijk bij inademing.”
H334 “Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.”
H335 “Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.”
H336 “Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.”
H340 “Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
H341 “Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
H350 “Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
H351 “Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
H360 “Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
H361 “Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
H362 “Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.”
H370 “Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
H371 “Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
H372 “Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
H373 “Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling<blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.”
H300+H310 “Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid”
H300+H330 “Dodelijk bij inslikken en bij inademing”
H310+H330 “Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing”
H300+H310+H330 “Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing”
H301+H311 “Giftig bij inslikken en bij contact met de huid”
H301+H331 “Giftig bij inslikken en bij inademing”
H311+H331 “Giftig bij contact met de huid en bij inademing”
H301+H311+H331 “Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing”
H302+H312 “Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid”
H302+H332 “Schadelijk bij inslikken en bij inademing”
H312+H332 “Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing”
H302+H312+H332 “Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing”

P-zinnen

P101 “Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.”
P102 “Buiten het bereik van kinderen houden.”
P103 “Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.”
P201 “Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.”
P202 “Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.”
P210 “Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.”
P211 “Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.”
P220 “Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.”
P221 “Vermenging met brandbare stoffen… absoluut vermijden.”
P222 “Contact met de lucht vermijden.”
P223 “Contact met water vermijden.”
P230 “Vochtig houden met…”
P231 “Onder inert gas werken.”
P232 “Tegen vocht beschermen.”
P233 “In goed gesloten verpakking bewaren.”
P234 “Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.”
P235 “Koel bewaren.”
P240 “Opslag- en opvangreservoir aarden.”
P241 “Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.”
P242 “Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.”
P243 “Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.”
P244 “Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.”
P250 “Malen/schokken/…wrijving vermijden.”
P251 “Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.”
P260 “Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.”
P261 “Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.”
P262 “Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.”
P263 “Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.”
P264 “Na het werken met dit product … grondig wassen.”
P270 “Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.”
P271 “Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.”
P272 “Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.”
P273 “Voorkom lozing in het milieu.”
P280 “Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.”
P282 “Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.”
P283 “Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.”
P284 “[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.”
P231+P232 “Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.”
P235+P410 “Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.”
P301 “NA INSLIKKEN: “
P302 “BIJ CONTACT MET DE HUID: “
P303 “BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): “
P304 “NA INADEMING: “
P305 “BIJ CONTACT MET DE OGEN: “
P306 “NA MORSEN OP KLEDING: “
P308 “NA (mogelijke) blootstelling: “
P310 “Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
P311 “Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
P312 “Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
P313 “Een arts raadplegen.”
P314 “Bij onwel voelen een arts raadplegen.”
P315 “Onmiddellijk een arts raadplegen.”
P320 “Specifieke behandeling dringend vereist (zie … op dit etiket).”
P321 “Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).”
P330 “De mond spoelen.”
P331 “GEEN braken opwekken.”
P332 “Bij huidirritatie: “
P333 “Bij huidirritatie of uitslag: “
P334 “In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.”
P335 “Losse deeltjes van de huid afvegen.”
P336 “Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.”
P337 “Bij aanhoudende oogirritatie: “
P338 “Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.”
P340 “De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.”
P342 “Bij ademhalingssymptomen: “
P351 “Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.”
P352 “Met veel water/… wassen.”
P353 “Huid met water afspoelen/afdouchen.”
P360 “Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.”
P361 “Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.”
P362 “Verontreinigde kleding uittrekken.”
P363 “Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.”
P370 “In geval van brand: “
P371 “In geval van grote brand en grote hoeveelheden: “
P372 “Ontploffingsgevaar in geval van brand.”
P373 “NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.”
P374 “Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.”
P375 “Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.”
P376 “Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.”
P377 “Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.”
P378 “Blussen met…”
P380 “Evacueren.”
P381 “Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.”
P390 “Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.”
P391 “Gelekte/gemorste stof opruimen.”
P301+P310 “NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
P301+P312 “NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
P301+P330+P331 “NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.”
P302+P334 “BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.”
P302+P352 “BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.”
P303+P361+P353 “BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.”
P304+P340 “NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.”
P305+P351+P338 “BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.”
P306+P360 “NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.”
P309+P311 “NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
P308+P313 “NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.”
P332+P313 “Bij huidirritatie: een arts raadplegen.”
P333+P313 “Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.”
P335+P334 “Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.”
P337+P313 “Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.”
P342+P311 “Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.”
P361+P364 “Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.”
P362+P364 “Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.”
P370+P376 “In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.”
P370+P378 “In geval van brand: blussen met…”
P370+P380 “In geval van brand: evacueren.”
P370+P380+P375 “In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.”
P371+P380+P375 “In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.”
P401 “… bewaren.”
P402 “Op een droge plaats bewaren.”
P403 “Op een goed geventileerde plaats bewaren.”
P404 “In gesloten verpakking bewaren.”
P405 “Achter slot bewaren.”
P406 “In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.”
P407 “Ruimte laten tussen stapels/pallets.”
P410 “Tegen zonlicht beschermen.”
P411 “Bij maximaal … °C/… °F bewaren.”
P412 “Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.”
P413 “Bulkmateriaal, indien meer dan … kg/… lbs, bij temperaturen van maximaal …°C/… °F bewaren.”
P420 “Gescheiden van ander materiaal bewaren.”
P422 “Onder … bewaren.”
P402+P404 “Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.”
P403+P233 “Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.”
P403+P235 “Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.”
P410+P403 “Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.”
P410+P412 “Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.”
P411+P235 “Bij maximaal … °C/… °F bewaren. Koel bewaren.”